Shampoo Bar Workshop - Saturday 19th November 2022